تصویر پست

شرکت مهندسین مشاور چیست ؟

شرکت مهندسین مشاور در تهران

برای دریافت پروژه های مسکونی مهندسین مشاور ستاوند پاژ روی لینک زیر کلیک کنید . 

 

 

این که مهندسان مشاور چه نقش و وظیفه ای در چرخه فعالیت صنعت دارند و حضور آنها چه منافعی دارد ، نظر عده ای از متخصصان این صنعت را به خود جلب کرده است . برای شناخت خدمات و وظایف گروه مهندسان مشاور ، مراحل انجام کار آن‌ها بشرح زیر آورده می‌شود .
لازم به توضیح است که وظایف تشریح شده مربوط به مهندسان مشاوری است که مشاوره طرحهای عمرانی را برای کارفرما انجام می‌دهند و حدود خدمات و شرح وظایف مهندسین مشاور که عهده دار وظیفه مشاوره برای پیمانکاران می‌باشند متفاوت خواهد بود.

مدلسازی اطلاعات ساختمان 

بخشی از شرح خدمات در مقطع فاز اول معماری : 

 • طراحی معماری
 1. طراحی مقدماتی معماری ( فاز یک معماری )
 • گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

1-1-          مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندیهای فعلی و آینده پروژه

1-2-          بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، موقعیت زمین از نظر طرح هادی یا جامع یا تفصیلی و همچنین دستورالعمل های مربوط.

1-3-          مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر:

1-3-1. وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن

1-3-2.     میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن

1-3-3.   وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن

1-3-4.        جهت قبله

1-3-5.   بررسی تاثیرات متقابل نتایج بررسیهای بالا بر استخوا ن بندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی.

 • بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
  • جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجواری با زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری آینده زمینهای مجاور براساس اطلاعاتی که بتوان از دستگاههای مربوط دریافت کرد.
  • بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب شهری موثر در زمین و ساختمانهای پروژه
  • بررسی معیارها، آیین نامه ها و استانداردها که در طرح معماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • برنامه ریزی کالبدی
 • مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه ریزی و تعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده است.
 • انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی پروژه، در این بخش از خدمات، فضاها و سطوح لازم زیربنا، نحوه توزیع آنها در ساختمانهای مختلف، نحوه استفاده از این ساختمانها و روابط بین بخشهای مختلف پروژه تعیین شده و ارائه میگردد.
 • ارائه نمودارهای ارتباط ساختمانها در محوطه کلی، نحوه کاربری زمین و نحوه استقرار ساختمان در محوطه.
 • تهیه دیاگرام و روابط اجزای مختلف هر ساختمان به صورت جداگانه، به منظور مشخص کردن ارتباطات افقی و عمودی و عملکرد هر یک از قسمتها.
 • مقایسه گزینه ها و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه معماری
 • تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش
 • طراحی سیمای کلی ساختمان پروژه و درصورت طبقاتی بودن، نشان دادن تعداد طبقات، نحوه قرار گرفتن آنها، راههای ارتباط عمودی ، افقی و مانند آن.
 • تهیه طرح کاربری زمین، استقرار ساختمانها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.
 • تهیه نقشه های شماتیک)معرف کلیات طراحی معماری(
 • تهیه مطالعات طرح تکمیلی معماری                       

5-1-         جمع آوری اطلاعات تکمیلی درارتباط با را ه حل یا گزینه انتخاب شده در مطالعات

5-2-          مطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخل ساختمانها، با توجه به عملکرد هر یک از فضاهای داخلی و الزامات برای استقرار، نورگیری، تراکم طبقات ، مقررات ایمنی، اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان .

5-3-          طراحی معماری ساختمان با توجه به اطلاعات ارائه شده از جانب بخش های سازه و تاسیسات.

 • تهیه نقشه های مقدماتی و گزارش مطالعات شامل:
  • پلان جانمایی ساختمان و راههای دسترسی سواره و پیاده
  • پلان کلیه طبقات از ساختمان پروژه
  • پلان بام ساختمان
  • نمای کلی ساختمان به صورت شبیه سازی سه بعدی
  • مقاطع کلی طولی و عرضی از قسمتهای موردنیاز

جامعه مهندسین مشاور

 

بخشی از نمونه کارهای مهندسین مشاور ستاوند پاژ

 

 

بـعـدی
گواهینامه LEED در معماری سبز چیست؟