برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
1

 

مجموعه تجاری و اقامتی آرمان
مجتمع تجاری و اقامتی آرمان مارا بر آن داشت تا به این فکر برویم که در عصر تکنولوژی فاصله گرفتن انسان از طبیعت و کم شدن فضاهای طبیعی شهرها انسان را با مشکلات خاصی مواجه کرده . به همین دلیل در این پروژه برآن شدیم تا آنجا که فضا این امکان را میسر سازد طبیعت را درون پروژه بکشانیم و فضاهایمان حول طبیعت شکل گیرند . بدین سبب مهم ترین بخش پروژه یعنی وید ( فضای باز داخلی ) را همسو با معماری سبز طراحی کردیم تا آشتی دوباره بین انسان و طبیعت را شاهد باشیم. به سبزینگی فقط در این فضا اکتفا نکردته و این ایده را در قسمت های دیگر نیز بسط داده ایم و جایی که دیگر محدودیت داشتیم رنگ ها و المان های فضا را به ایده نزدیک کردیم.
 
INTERIOR
1
پـروژه بـعـدی