برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید

مجتمع اداری اطلس
مجتمع اداری اطلس که در شهر تهران بنا شده است بنایی است با کاربری اداری که ایده اصلی در طراحی داخلی معماری مدرن و در طراحی نما توجه به معماری سبز مطرح بوده است . معماری ارگانیک سعی در ارتباط معماری و زندگی و پایداری دارد . آنچه در دکوراسیون داخلی این مجموعه مطرح است استفاده از فضاهای باز با توجه به شفافیت در جداره های داخلی از اهمیت ویژه های برخوردار است .

INTERIOR

 

پـروژه بـعـدی