تصویر پست

بررسی جایگاه سیستم بیم در طراحی ساختمان های بلند مرتبه با کاربری اقامتی

بررسی جایگاه سیستم بیم در طراحی ساختمان های بلند مرتبه با کاربری اقامتی

 

BIM
امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد گستردهای از طراحی و ساخت تا بهرهبرداری و حتی مرحله تخریب ساختمانها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیمگیری درست یاری میکند. مدلسازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه ها کمیت کار و براساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف میگردد.

در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بر اساس این دو مقوله، تعیین میگردند. ما از قبل میدانیم که درروش مرسوم مدیریت ساخت، از یک سو نقشه ها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه میگردند.

از سوی دیگر نقشه های اجرایی گروههای مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه میشوند.

مشکلات این روش بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها عدم هماهنگیها، اشتباهات و دوباره کاریها باشد

که نهایتاً علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار میگردد.

یکی از هیجان انگیزترین یا به اختصار » مدلسازی اطلاعات ساختمان « پیشرفتهای اخیر در زمینه مدیریت ساخت،

معرفی تکنولوژی را داشته باشد، سعی میکند تا یک BIM میباشد.

این مقاله بدون اینکه قصد وارد شدن به مسائل فنی BIM نمای کلی از این تکنولوژی برای علاقهمندان ارائه دهد.

برای دریافت مقاله روی لینک روبرو کلیک کنید : دریافت مقاله

 

بـعـدی
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و درجه بندی هتل