تصویر پست

 

موضوعات برتر معماری در سال 2019

موضوع معماری-موضوعات معماری که بیشترین گرایش به آن ها در سال 2019 وجود داشته است . 

1.فضاهای کوچک برای زندگی 

2.قابلیت دسترسی در طراحی

3.معماری در خاور میانه

4.معماری دیجیتال

5.برابری جنسیتی در این زمینه

 

 

 

6.معماری در حرکت: هواپیماها ، قطارها و اتومبیل

7.طراحی شهری سبز

 

 

8.متریال های قابل بازیافت

 

9.طراحی و متریال بومی

 

10.اتوماسیون و طراحی رباتیک

11.خانه های با مصرف انرژِی بهینه

موضوع معماری

منبع وب سایت

 

تماس با ما 

بـعـدی
نخستین هتل فضایی در سال 2025